Finance Committee Members


Sr. No. Name Photo Address
1. Shree Harshad P. Shah Vice Chancellor, Children’s University, Subhash Chandra Bose, Shikshan Sankul, Sector20, Gandhinagar-382021


2. Dr.Sanjaybhai G. Patel Dungrani B-901, Sarjan Heights, DabholiRoad, Near tha lake, Ved road,Surat.
3. Dr. Ashokbhai N. Prajapati Secretary Member Registrar, Children’s University, Subhash Chandra Bose, Shikshan Sankul, Sector-20, Gandhinagar
4. Mr. Vijaysinh K. solanki  FAO, (On Deputation) Children’s University,Subhash Chandra Bose,Shikshan Sankul, Sector-20,Gandhinagar